Algemene voorwaarden

Definities

  1. Klant: degene met wie NFT University. een overeenkomst is aangegaan.
  2. NFT University.: gevestigd te Roelofarendsveen, ingeschreven in onder KVK nummer 75344513.

 

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen NFT University en klant.

 

Minimumleeftijd

Om toegang te krijgen tot de aangeboden diensten van NFT University., dient men minimaal 18 jaar of ouder te zijn. Onder de 18 jaar is toestemming van een of beide ouders/voogden vereist. Bij de aankoop van een product bevestigt de klant 18 jaar of ouder te zijn of toestemming te hebben gekregen van een of beide ouders/voogden.

 

Prijzen

Alle prijzen die NFT University hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw.

 

Intellectueel eigendom

Het is klant uitdrukkelijk verboden om de inhoud van de aangeboden diensten op de website van NFT University te verspreiden of de informatie te delen met derden. Dit geldt ook voor alle andere gevoelige informatie van NFT University, dat NFT University kan schaden. Mocht dit gebeuren, dan wordt u zonder refund en zonder pardon uit de groep(en) gezet.

 

Herroepingsrecht

De klant kan de online aankoop van de cursus binnen 14 dagen ontbinden op voorwaarde dat de klant de cursus nog niet gestart is. De bedenktijd gaat in vanaf het moment dat de klant de bestelling heeft gedaan en bevestigd heeft gekregen per mail.

De klant kan de online aankoop van de VIP ontbinden op voorwaarde dat de klant zijn lidmaatschap nog niet geactiveerd heeft. De bedenktijd gaat in vanaf het moment dat de klant de bestelling heeft gedaan en bevestigd heeft gekregen per mail.

 

Disclaimer

Alle informatie op de website van NFT University en in de Discord groep, is informatief van aard en bevat geen investeringsadvies of aanbeveling om een financieel instrument te kopen of verkopen. NFT University is geen financieel adviseur. NFT University garandeert niet dat de conclusies en/of suggesties die worden gegeven, kunnen resulteren in winst of verlies. Beleggen brengt financiële risico’s met zich mee. Crypto- en NFT markten kunnen extreem volatiel zijn. Eenieder die gebruikt maakt van NFT University haar informatie, dient voor zichzelf een risicoplan op te stellen en daar waar nodig is advies te vragen aan zijn/haar financieel adviseur.

 

De gebruiker erkent en aanvaardt dat beleggen risico’s met zich meebrengt en dat NFT University op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld kan worden voor de gevolgen van de gedeelde informatie, tips, rapporten en/of suggesties via NFT University haar website of andere Social media platformen. De gebruiker erkent en aanvaardt dat hij/zij zelf verantwoordelijk is voor de keuzes die hij/zij maakt en neemt er kennis van dat het strikt verboden is om de informatie, tips, rapporten en suggesties te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of deze op een andere wijze kenbaar te maken aan derden.

 

Geheimhouding

  1. De klant houdt iedere informatie die hij uit de cursussen en de NFT University Discord VIP groep krijgt geheim en deelt deze niet met derden. Hij onthoudt zich daarnaast van het publiceren, kopiëren en/of verspreiden van alle informatie afkomstig uit de NFT University VIP groep en de cursussen.

 

  1. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende NFT University waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan NFT University schade kan betrokkenen.

 

  1. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt.

 

  1. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor onbepaalde tijd.

 

Boetebeding

  1. Indien de klant leden van het artikel over geheimhouding in deze algemene voorwaarden overtreedt, dan verbeurt hij ten behoeve van NFT University een onmiddellijk opeisbare boete van €5.000,00 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 10% van het hiervoor genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Daarnaast komt NFT University het recht toe de klant onmiddellijk uit de NFT University Discord VIP groep te verwijderen en de toegang tot de cursussen en/of NFT University Discord VIP groep en/of community te ontzeggen zonder teruggave van het geld.

 

  1. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

 

  1. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van NFT University waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

 

  1. NFT University is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van informatie van derden, alsmede de schade die het gevolg is van het volgen van een of meerdere cursussen in strijd met de voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de cursussen bedoeld zijn.